Ang hal. ay isang lathalaing online at print na nakatuon sa mga kontemporanyong akdang Filipino sa iba’t ibang anyo. Inilalathala ito nang dalawang beses sa isang taon.

MGA EDITOR
Mesándel Virtusio Arguelles
Oliver Ortega
Joseph de Luna SaguidISSN 2244-0070 (online)
ISSN 2244-0062 (print)