Isyu 4
   Agosto 2016


   APAT NA TULA NI MIKAEL DE LARA CO
   Tala sa Pagsasalin
   Elehiya
   Warrant
   Manikluhod
   Gravedad

   TILDE ACUÑA AT J.G. DIMARANAN

Apat na Tula ni Mikael de Lara Co

Manikluhod

Buong tagtuyot ay nais nila ng patubig.
May basang kumot na umalon
sa mahigpit na alambre habang ang mga daho’y
kumaskas sa hubad na mga istatwa.
Namuo ang dugong parang putik sa likod
ng mga nagsaka, ang kanilang kilay
ay binutas ng koronang tinik. Naghilahod sila
sa paglalakad sa init upang malunod lamang
sa natipong bala nang umalon ito
pabalik. O kung paano sila magbayad sa kanilang mga kasalanan:
Binibinyagan nila ang bagyo tulad ng kung paano
nila binibinyagan ang kanilang mga anak, na siya kong pinanunuod
mula sa kaitaasan habang binabasag nila
ang aking bintana. Sadyang mapupuno nila ang ating palayan
ng mga bangkay. Iinog ang panahon,
at ang mga ulap ay bibigat, ang mga puno
ay sasandal palayo sa baybayin,
pagtitibayin rin nila ang mga sarili sa nangangatog
at parating berdeng mga kamay. Isang pari ang nakatitig
sa kulay abong kagiliran kung saan niya tinitipon ang langkay
ng mandirigma sa kabundukan. Pakakainin nila ang kanilang sarili
sa paniniwala, sabi niya. At paluluhurin nila kaming
mga bagyong kaya nilang lutasin.
Ngayon sila’y nananalangin.
Kneel

All summer we yearned for water.
Wet blankets billowed
on their taut wires as leaves
rasped against naked statues.
Blood caked like mud on the backs
of penitents, their brows pierced
by spirals of thorns. They plodded
through the heat only to drown
when the gathering seas
returned. Oh how we pay for our sins:
Christening our storms as we would
our own children, then watching
from higher ground as they shatter
our windows and fill our paddies
with corpses. The seasons turn,
the clouds gain weight, the trees
lean away from the coastline,
steady themselves with trembling,
evergreen hands. A priest stares
at the gray horizon and gathers his flock
on a hill. We will feed ourselves
with faith, he says. We will make
this storm kneel before our resolve.
Now let us pray.« SINUNDANG PAHINA    |    KASUNOD NA PAHINA »