Isyu 3
   Agosto 2014


   Patid

   JASON TABINAS

Patid

Ilang sampa na lang, tuktok na nang biglang mapatid
Ang kanyang lubid. Wala akong nagawa kundi sundan

Ng tingin ang pagkampay niya sa hangin. Mahigpit
Na hawak ang sariling lubid, ilang sandaling sa akin

Ang pakiramdam na walang makapitan nang bigla
Akong magising. Agad kong tinawagan ang kaibigan.

Sa kabilang linya, may pagkasabik siyang nagkuwento:
Napanaginipan kong umaakyat tayo sa bundok tapos

Nahulog ka raw—Grabe, pare, pero parang ako
‘Yong walang makapitan—