Isyu 3
   Agosto 2014


   DALAWANG TULA
   Mataas na ang araw
   Adelaida

   FAYE CURA

Mataas na ang araw

nang pumasok kami sa Zoar.

Kuminang ang mga butil ng asin
at alikabok
sa aking mga paa.

Napag-iwanan na ako
sa paglalakad
ng asawa ko’t mga anak.

Pinagmasdan ko ang nakahukot
na likod ni Lot,
ang kulubot niyang mga kamay
na nakaasa sa tungkod.

Pinagmasdan ko sa kanyang tabi
ang dalawa naming birhen:
ang katawan nilang hugis upo
at ang buhok nilang sumasayaw
sa hanging tinutuyo
ng apoy at asupre.

Tumingin ako sa malayo.

Nang masilayan ko roon ang bundok
na binabalak tuluyan
mamayang gabi,

aking natanto:
sa dilim ng kuweba,
lalanguin nila ang kanilang ama
at tatabihan.

Saka ako lumingon sa tahanang iniwan.