Isyu 3
   Agosto 2014


   ISSN 2244-0070 (online)
   ISSN 2244-0062 (print)

   Larawan mula sa Idiots Know
   No Country
ni Buen Calubayan.