Isyu 2
   Hunyo 2013


   Sola Dios Basta

   KRISTIAN SENDON CORDERO

Sola Dios Basta

Ang Testimonya ng Laway

Huwag mabahala. Huwag magambala. Mag-asal-gagamba na matiyagang sinusulsi ang kanyang balay. Kunin ang susi ng pagtitimpi. At buksan ang tarangkahan para sa pagdating ng hintay na dalaw. Ipagpatuloy ang mga gawaing bahay. Magtipid ng laway. Laway lamang ay sapat na. Laway lamang ay sapot na.                                   |    KASUNOD NA PAHINA »