Isyu 2
   Hunyo 2013


   MULA SA GAGAYYEM
   Sapagkat sa tuldok na ito
      magsisimula

   siyang tuyong dahon sa ibabaw
      ng malagong damo

   Alitaptap

   DENNIS ANDREW S. AGUINALDO

Alitaptap

Tahimik ang gabi.
Tahimik na nakaupo sa aking likuran
Pangalang kahit sa panaginip
Hindi man lamang lumabas

                      damdamin ang dilim
Ang mga alitaptap na napakasaya sa gabi
Ang mainit na dumadaloy sa aking katawan

          Ang sarap din siguro tumingin sa buwan
         na bilog na bilog
Habang kasama mo ang iyong buhay

                             na tangi at mahal
Inalok ko pa nga s’ya ng pagkain minsanKasama sina: Sharmaine T. Maldia, Neil Clark V. Abelido,
Suzette A. De Torres, April Marie Praz C. Pagcaliwagan,
Sarah Rachel E. Morito