Isyu 2
   Hunyo 2013


   DALAWANG TULA
   Alanganing Oras
   Aphelion

   BRIAN ACABADO

Alanganing Oras

Lumalampas ka sa hangganan ng bayan bago ang araw. Sinasabi ng wala roon:
higit kailanman, “Hindi mahalaga kung saan ka nakatingin, kundi kung ano
ang iyong nakikita.”
Wala ka sa kawalan. Nang magsigising ang mga halimaw
mula sa labas ng panaginip, nagbabasag ka ng salamin, ng mga posibilidad
upang masalamin ang kaibuturan, na naglalagos sa kawalang-dulo at kisap—
mata na nagtago ng lihim sa katahimikan ng panahong hindi magbabalik.
May pirasong ibinabalik ang salamisim. Bumibirit ng tugatog, sa hukab
ang minimithing sandali. Upang masumpungan ang sarili. Iwan ang sarili.
Tulad ng kaluluwang tumatanglaw sa mga matang pinandidilatan ng dilim?
Sa kabilang dako, nahuhuli ang bawat baling sa naglalangib na paligid.
Namamakipak ang mga lakayan sa usbong ng alangaang napapawi, naghuhunos
gaya ng nalalansag na bulalakaw: ang aking hiningang may sinusukdulan?