Isyu 1
   Enero 2012


   Sampung Panuto sa Paglalakad

   ADAM DAVID

Sampung Panuto sa Paglalakad

1) Baybayin ang pangalan sa mapa gamit ang mga ruta ng kalsada. Lakarin ang ruta. Sa dulo ng paglalakad, maghanap ng tindahan at bilhin ang unang bagay na makikita.

2) Pumili ng lugar sa mapa na hindi pa napupuntahan. Lakarin. Pagdating sa lugar, tumingala. Irekord ang makikita.

3) Gupitin ang mapa sa maraming bahagi. Bumuo ng bagong mapa mula sa mga piraso. Lakarin ang rutang mabubuo. Irekord ang lahat ng makikita.

4) Pumili ng lugar sa mapa na hindi pa napupuntahan. Magsimulang maglakad: sa kada kanto, kumaliwa kung pangalan ng tao ang pangalan ng kalye; kumanan kung hindi. Pagkatapos makaliko ng sampung kanto, tumigil. Tumango. Irekord ang makikita.

5) Lumabas ng bahay. Magsimulang maglakad. Kumaliwa sa unang kanto, kumanan sa pangalawa, dumiretso sa pangatlo, kumaliwa sa pang-apat, et al. Pagkatapos makaliko ng sampung kanto, tumigil. Katukin ang pinto ng unang bahay na makikita. Tanungin ang may-bahay kung ano ang buhay sa lugar sampung taon na’ng nakalipas. Irekord ang sagot.

6) Lumabas ng bahay. Magsimulang maglakad: sa kada kanto, humingi ng direksiyon mula sa iba’t ibang kaibigan, isang kaibigan kada direksiyon—kaliwa, kanan, diretso. Pagkatapos maka-liko ng sampung kanto, tumigil. Katukin ang pinto ng unang bahay na makikita. Tanungin ang maybahay kung ano ang buhay sa lugar nitong nakaraang sampung taon. Irekord ang sagot.

7) Pumili ng lugar sa mapa na hindi pa napupuntahan. Palakarin dito ang kaibigan. Sabayan ang paglakad ng kaibigan ng paglakad sa lugar na napuntahan mo na. Gayahin ang bawat liko: kung kumaliwa siya, kumaliwa ka rin; kung kumanan siya, kumanan ka rin; kung dumiretso siya, dumiretso ka rin; kung tumigil siya, tumigil ka rin. Sabay na irekord ang mararating.

8) Gupitin ang mapa sa maraming bahagi. Ipamahagi ang mga piraso sa mga kaibigan. Palakarin ang mga kaibigan sa pira-pirasong ruta. Iparekord ang paglakad.

9) Pumili ng lugar sa mapa na hindi pa napupuntahan. Palakarin dito ang kaibigan. Sabayan ang paglakad ng kaibigan ng paglakad sa ibang rutang papunta sa parehong lugar. Irekord ang lahat ng makikita.

10) Baybayin ang pangalan ng kaibigan sa mapa gamit ang mga ruta ng kalsada. Lakarin ang ruta. Sa dulo ng paglalakad, maghanap ng basurahan at itapon ang unang bagay na makakapa sa bulsa.